با bloomlife زمان وضع حمل زنان باردار مشخص می شود

با bloomlife زمان وضع حمل زنان باردار مشخص می شود

گجت پوشیدنی Bloomlife ، زمان وضع حمل مادران باردار را مشخص می‌کند

گجت پوشیدنی Bloomlife یک دستگاه کوچک است که کافیست شما آن  را بر روی شکم خود قرار دهید تا با اندازه گیری انتقاضات و خواندن فعالیت الکتریمی عضله رحم، از

سلامت کودکتان اطمینان حاصل کنید و زمان تقریب وضع حمل خود را بدانید

 با گرفتن فرکانس و طول انقباضات آن می‌تواند به مراتب شما را از وضع حمل های خطرناک و به صورت غیرمنتظره دور نگه دارد

نظرات بازدیدکنندگان